Mangelpe pe kodo

Sostar i Nitra mangelpe pe kodo?

O projekto EHMK si a Nitrake báro alkalmo te zurárel a Nitrako tordjimo andi kultúra taj te phuterdjon e pháre témy save trobun  Nitrakiren.

  • Soskij i búti a Nitraky ando 21.šel beršengo?
  • Sar tordjaren tena žantar e manuša save žanen anda fouro?
  • Sar te phagen e phurtja so si ánde kerde e manuša taj te šaj vorbin sastes dialógo?
  • Sar te živindjol o phuterdo hejzeto na feri centrumo de vi ávri pašaj Nitra?

Oprojekto Nitra 2026 avls panasi e fourosko taj e manušengo save bešen khote bešenas gindosa vi majdúr andi Eú. Na ávri te rakhen de čačimo savo sikavel andi glinda e problémura zurále momentura taj phenel pa ánglal trajo andi Nitra 2026 taj vi pala kodo.

So šaj anel o EHMK a Nitrake?

E báre európake fourura sikaven ko ikrel kado tituli si hasna po hejzeto phírimasko sociálno rig,louvengi rig taj vi podporolij i kultúra taj barárel maškar e manuša mišto te hatjárenpe ando kultúrako hejzeto.

Andi Košice 2013 sas nais kodoleske projektoske SPOTS parude e parujimaske stanici pe cignen komunitna centrura pa intrego fouro nais a Plzňake2015 kerdilas anda puráno autobusesko depo  malášo kultúrno taj kreatívno centro ando Č echo,talianicko Matera sas ando 2019 nais e projektoske Ope Design School jekh malášolumako centro dizajnosko.

,,Angla ame si ek báro kana phadjol a kultúrako ponto ando fouro. Keras projekto savo žala ávri anda amári realia taj avla pe maj bára vráma."

Marek Hattas, primátori

Programo pej berš 2026 avla tordjárdo pi prezentácia sako umeleckýva disciplíny maj fontoššo po aktuálno žejnengo  kontexto andi európa. Na cerra avla šutii i hasna vi pe kodo te tordjáren taj te lašáren i kultúrno infraštruktúra ando fouro.

Nitra ando 2026 taj maj dúr

O projekto Nitra čavla feri paj kultúra de paj intrego parujimo a kultúrako . Paša kodo sar kísilij pe i kandidatúra kerelpe nejvi stratégia kultúraky taj tájosko phírimo pej berš 2021-2031káj si definolime e pontura save site inkras ánde.

Kamas te avel i Nitra maj lášo fouro e manušenge tešaj kamen te ášon taj vi e strejinone žejnenge te tecij paj Európa.

,,Prejame ášol tešuvas ame khetáne amári zour taj te pherdjáras kado šukár gindo tavel i Nitra fouro maj ánglal ando trajo!”

Milan Belica, predsada Nitrianskeho samosprávneho kraja